ประเมินความเสี่ยง

รู้จักการประเมินความเสี่ยง 5 ประเภทและเมื่อใดควรใช้

ก่อนที่เราจะเริ่ม ต้องจำไว้ว่า การประเมินความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ บางส่วนของแต่ละประเภท อาจมีอยู่ใน การประเมินความเสี่ยง

ซึ่ง การประเมินความเสี่ยง จะพิจารณาถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในงานหรือกิจกรรม ดูจากความเป็นไปได้และความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการ 5 ขั้นตอน ได้แก่

 1. ระบุอันตราย
 2. ตัดสินใจว่าใครจะได้รับอันตรายและทำอย่างไร
 3. ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อควรระวัง
 4. บันทึกการค้นพบที่สำคัญของคุณ
 5. ตรวจสอบการประเมินของคุณและอัปเดตหากจำเป็น

ด้วยการประเมินความเสี่ยงประเภทใดก็ตาม ผู้ประเมินควรมีประสบการณ์ในประเภทของงานที่กำลังประเมิน เพื่อที่เราจะรู้ว่า เรื่องไหนต้องจัดการ

นอกจากนี้ ยังต้องมีความสามารถในกระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อสามารถระบุความเสี่ยงสูงและสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงอีกด้วย

1.การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เป็นรูปแบบการประเมินความเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุด คุณมักจะเห็นการประเมินความเสี่ยงประเภทนี้ในที่ทำงาน ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลและความเชี่ยวชาญของผู้ประเมิน พวกเขามักจะใช้ประสบการณ์ของตนเอง

แต่จะปรึกษากับผู้อื่นในการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อตัดสินใจ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย จะเริ่มจากการประเมินเชิงคุณภาพอย่างง่าย

ในการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ผู้ประเมินจะจัดประเภทความเสี่ยงออกเป็นระดับสูง, ปานกลาง หรือต่ำ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ควรเป็นการตรวจสอบอย่างเป็นระบบว่าสิ่งใดในสถานที่ทำงาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คน

เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่า มาตรการป้องกันหรือมาตรการควบคุมที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ เพื่อป้องกันอันตราย การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ จะพิจารณาถึงความเสี่ยงของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง หรือต่ำ

เช่นเดียวกับการประเมินความเสี่ยงประเภทอื่นๆ ความเสี่ยงสูงจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก ความเสี่ยงระดับต่ำสามารถพิจารณาได้ในภายหลังหรืออาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม ความเสี่ยง = ความรุนแรง x ความเป็นไปได้ เพียงเพราะการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลข

ซึ่งความเสี่ยงยังคงคำนวณจากความรุนแรงของอันตราย x โอกาสที่จะเกิดอันตราย การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพเกี่ยวข้องกับการตัดสินอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลที่ตามมา (ความรุนแรง) และความน่าจะเป็น (ความเป็นไปได้)

2.การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ใช้ในการวัดความเสี่ยงโดยกำหนดค่าตัวเลข การประเมินความเสี่ยงเหมาะสำหรับใช้ในการออกแบบเครื่องบิน, โรงงานเคมี หรือนิวเคลียร์ที่ซับซ้อน โดยปริมาณที่วัดได้ อาจเป็นอันตรายจากสารเคมีหรือเครื่องจักร, เทคนิคการสร้างแบบจำลอง และการประมาณการ

ในการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณจะใช้เครื่องมือและเทคนิคเชิงปริมาณพิเศษ เพื่อระบุอันตรายและประเมินความรุนแรงของผลที่ตามมาและความเป็นไปได้ที่จะตระหนักถึงอันตราย

บ่อยครั้งการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพอาจกำหนดตัวเลขให้กับระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับเมทริกซ์ความเสี่ยง 3 x 3 หรือ 5 x 5 สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพให้เป็นการประเมินเชิงปริมาณ

หากการประเมินความเสี่ยงยังคงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ประเมินที่กำหนดค่าความเสี่ยงก็ยังคงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพเป็นหลัก บางครั้งการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพอาจกลายเป็นกึ่งเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น เมื่อสามารถวัดอันตรายหรือแง่มุมบางอย่างได้และอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

READ  การบริหารความเสี่ยง เรื่องสำคัญที่พนักงานภายในองค์กรต้องรู้

3.การประเมินความเสี่ยงทั่วไป (Generic Risk Assessment)

กฎข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (1999) กำหนดให้นายจ้างต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมการทำงานของตน นายจ้างทุกคนจะต้องทำการประเมินที่เหมาะสม

 • ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานที่พวกเขาต้องเผชิญ ในขณะที่พวกเขาอยู่ในที่ทำงาน
 • ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน แต่เกี่ยวข้องกับกิจการของเขา

การประเมินความเสี่ยงโดยทั่วไป ครอบคลุมอันตรายสำหรับงานหรือกิจกรรม แนวคิดเบื้องหลังการประเมินความเสี่ยงโดยทั่วไปคือการลดความซ้ำซ้อนของความพยายามและเอกสาร การประเมินความเสี่ยงประเภทนี้จะพิจารณาถึงอันตรายของกิจกรรมในการประเมินครั้งเดียว

ซึ่งกิจกรรมนั้นอาจดำเนินการในพื้นที่ต่างๆของสถานที่ทำงานหรือสถานที่ต่างๆ การประเมินความเสี่ยงทั่วไป มักใช้สำหรับกิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันในสถานที่ แผนก หรือบริษัทต่างๆ สามารถทำหน้าที่เป็นแม่แบบการประเมินความเสี่ยง

โดยครอบคลุมประเภทของอันตรายและความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นกับกิจกรรม สิ่งสำคัญคือ ต้องจำไว้ว่าในขณะที่ความเสี่ยงจากกิจกรรมอาจเกิดขึ้นได้บ่อยในสถานที่ต่างๆ แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอาจส่งผลต่อระดับความเสี่ยง

และอาจทำให้เกิดอันตรายใหม่ ควรใช้การประเมินความเสี่ยงทั่วไปเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการประเมินความเสี่ยงเฉพาะสถานที่

4.การประเมินความเสี่ยงเฉพาะสถานที่ (Site-Specific Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเฉพาะสถานที่คือการประเมินความเสี่ยงที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับงานใดงานหนึ่งโดยคำนึงถึงสถานที่ตั้งสภาพแวดล้อมและคนที่ทำงาน

การประเมินความเสี่ยงเฉพาะสถานที่ของคุณ อาจเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ คุณอาจเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการประเมินความเสี่ยงทั่วไป แต่คุณควรจบด้วยการประเมินความเสี่ยงเฉพาะสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับอันตรายที่มีอยู่

การประเมินความเสี่ยงเฉพาะสถานที่จะทำมากกว่าการดูที่อันตรายทั่วไป นอกจากนี้ยังจะกล่าวถึงความผิดปกติ อันตรายที่อาจมีผลเฉพาะกับสถานการณ์นั้นๆในวันนั้นๆ

5.การประเมินความเสี่ยงแบบไดนามิก (Dynamic Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงแบบไดนามิกเป็นกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์เฉพาะหน้า มักใช้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่ไม่รู้จักและจัดการกับความไม่แน่นอน อาจถูกใช้โดยบริการฉุกเฉินหรือเจ้าหน้าที่ดูแลที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมประเภทนี้จำเป็นต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การประเมินความเสี่ยงเดิมยังใช้ได้หรือไม่, คุณควรพยายามจัดการกับสถานการณ์หรือไม่ และปลอดภัยไหมที่จะดำเนินการต่อเป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะเตรียมพร้อมสำหรับทุกความเสี่ยงหรืออันตราย

การประเมินความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรควรประเมินระดับความเสี่ยงที่ไม่ทราบแน่ชัดในกรณีที่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบบางอย่างของการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบไดนามิก คนงานจำเป็นต้องมีทักษะและความตระหนักในการรับรู้และจัดการกับอันตราย

ตัวอย่างเช่น หากคนงานคนเดียวรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ควรมีกระบวนการในการขอความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการที่สามารถทำได้เช่นขั้นตอนฉุกเฉินหากเกิดข้อผิดพลาด แทนที่จะอาศัยวิจารณญาณของผู้ประเมินการประเมินความเสี่ยงแบบไดนามิก

แต่กลับอาศัยวิจารณญาณของผู้ปฏิบัติงาน โดยพวกเขาสวมบทบาทเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในขณะนั้น ในกรณีที่มีองค์ประกอบแบบไดนามิกในการประเมินความเสี่ยง คนงานจำเป็นต้องมีความมั่นใจและวิจารณญาณที่จะรู้ว่า

เมื่อใดที่ไม่ปลอดภัยที่จะดำเนินการต่อไป การฝึกอบรมเพิ่มเติมจะช่วยในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ทำงานคนเดียว  สามารถขอคำแนะนำได้

 

 

Resource: https://www.haspod.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า
scroll to top