Search
Close this search box.
ข้อตกลงการทำโฆษณาแบบบริการตนเอง 202218

ข้อกำหนดการโฆษณาแบบบริการตนเอง ที่เหล่านักยิงแอดควรทราบ!

“ข้อกำหนดการ โฆษณา แบบบริการตนเอง” มีผลกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta  เช่น อินเทอร์เฟซโฆษณาแบบบริการตนเอง และ API เพื่อการสร้าง ส่ง และแสดง โฆษณา หรือกิจกรรม เนื้อหาทางการค้าที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งเรียกรวมกันว่า “อินเทอร์เฟซโฆษณาแบบบริการตนเอง

และคำสั่งซื้ออื่น ๆ ที่ดำเนินการผ่านอินเทอร์เฟซโฆษณาแบบบริการตนเอง คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยซื้อโฆษณาที่เผยแพร่บน Facebook, Messenger, Instagram, เครือข่ายผู้เผยแพร่ของเรา หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่เรานำเสนอโฆษณา

ข้อกำหนดการโฆษณาแบบบริการตนเอง

1.) ขณะทำการสั่งซื้อ คุณจะต้องแจ้งประเภทโฆษณาที่ต้องการซื้อ จำนวนเงินที่ต้องการใช้จ่าย และราคาประมูล หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับ เราจะแสดงโฆษณาของคุณหลังจากที่รายการโฆษณาสามารถใช้งานได้ ตามที่ระบุในส่วนที่ 5

ขณะนำเสนอโฆษณาของคุณ เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อแสดงโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายที่คุณกำหนดหรือเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่คุณเลือก แม้จะไม่สามารถรับประกันได้ทุกครั้งว่าโฆษณาของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการหรือบรรลุผลลัพธ์ที่คุณเลือกได้

2.) โฆษณาของคุณต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงนโยบายการโฆษณาของเราด้วย การละเลยไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลตามมาหลายประการ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกโฆษณาที่คุณได้ลงไว้และการยกเลิกบัญชีของคุณ

3.) เราอาจปฏิเสธหรือลบโฆษณาออกได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

4.) คุณจะต้องจ่ายค่าบริการในการสั่งซื้อตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการชำระเงินของชุมชนของเราตามขอบเขตที่กำหนด
 • คุณจะต้องชำระเงินเป็นจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อที่ดำเนินการแต่ละรายการ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย จำนวนที่คุณต้องชำระสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะคำนวณตามกลไกของเรา
 • เมื่อดำเนินการสั่งซื้อนั่นหมายความว่า คุณอนุญาตให้เรารับข้อมูลส่วนบุคคลและรายงานเครดิตธุรกิจของคุณจากหน่วยงานข้อมูลเครดิตในตอนที่คุณทำคำสั่งซื้อ หรือหลังจากนั้น
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยบัญชีโฆษณาของคุณ และคุณเข้าใจว่าเราจะเก็บค่าบริการสำหรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่สั่งผ่านบัญชีโฆษณาของคุณ
 • หากคุณกำลังชำระเงินโดยการหักบัญชีโดยตรง คุณยินยอมให้เราเก็บค่าบริการตามจำนวนที่อยู่ในช่วงที่คุณตกลงไว้เมื่อสมัครสมาชิก เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากการเก็บค่าบริการนั้นมีจำนวนเกินช่วงที่ตกลงไว้
 • คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ แต่โฆษณาของคุณอาจเผยแพร่ต่อเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณแจ้งให้เราทราบ และคุณจะยังมีความรับผิดชอบในการชำระเงินสำหรับโฆษณาทั้งหมดที่แสดงอยู่
 • จำนวนที่เราเรียกเก็บจากคุณ อาจรวมภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะภาษีหัก ณ ที่จ่าย คุณจะต้องรับผิดชอบและชำระภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราจากคำร้องใด ๆ ที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวของคุณ
 • หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถใช้ได้ หรือบัญชีของคุณเกินเวลาชำระเงินที่กำหนด เราอาจใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อเรียกเก็บจำนวนเงินที่เกินเวลาชำระ คุณยินยอมที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดังกล่าว รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร ยอดที่เกินกำหนดชำระจะคิดเป็นดอกเบี้ยค้างชำระ 1% ต่อเดือนหรือสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่ากัน
 • เราอาจอนุญาตให้คุณซื้อโฆษณาด้วย “ยอดเงินผู้ลงโฆษณา” ซึ่งเป็นยอดเงินแบบชำระล่วงหน้าที่สามารถใช้เพื่อซื้อโฆษณาบน Meta เท่านั้น ยอดเงินผู้ลงโฆษณามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้าเท่านั้น ยอดเงินผู้ลงโฆษณาเป็นยอดที่ไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ Meta มิใช่ธนาคารและไม่ได้ให้บริการด้านธุรกรรมทางการธนาคาร เหตุนี้เอง ยอดเงินผู้ลงโฆษณาจึงไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีข้อผูกมัดในการฝาก รวมทั้งไม่ได้รับการรับประกันโดยองค์กรการประกันเงินฝากรัฐบาลกลาง (Federal Deposit Insurance Corporation) แผนชดเชยบริการทางการเงิน (Financial Services Compensation Scheme) หรือหน่วยงานหรือแผนการประกันอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม
 • คุณจะอยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งจากสองหมวดหมู่นี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของคุณ ได้แก่ ลูกค้าที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินหรือลูกค้าที่ไม่ได้รับใบเรียกเก็บเงิน ลูกค้าที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินคือ ลูกค้าที่ Meta ได้กำหนดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดเอาไว้ และออกใบเรียกเก็บเงินตามรอบการชำระเงิน โดยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าที่ไม่ได้รับใบเรียกเก็บเงินคือ ลูกค้าที่ต้องทำการชำระเงิน ณ เวลาที่ซื้อ Meta อาจจัดประเภทลูกค้าให้เป็นลูกค้าที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

5.) คุณเข้าใจว่าเราจะดำเนินการทดสอบกับอินเทอร์เฟซโฆษณาแบบบริการตนเองและระบบที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานและประสบการณ์ของคุณ รวมถึงประสิทธิภาพของแคมเปญด้วย คุณรับทราบและยินยอมว่าเราอาจทำการทดสอบตามที่แจ้งไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการประเมินการจัดรูปแบบ, ความเกี่ยวข้อง, การกำหนดราคา, การรายงาน, การกำหนดเป้าหมาย และการแสดงโฆษณา

6.) เราจะกำหนดขนาด, ตำแหน่งการจัดวาง และการกำหนดตำแหน่งของโฆษณาของคุณ

7.) การกำหนดเวลาการแสดงโฆษณาจะเป็นไปตามความพร้อมให้บริการและอาจไม่ต่อเนื่อง

8.) เราไม่รับประกันการเข้าถึงหรือประสิทธิภาพที่โฆษณาของคุณจะได้รับ เช่น จำนวนผู้คนที่จะเห็นโฆษณาของคุณ หรือจำนวนคลิกที่โฆษณาของคุณจะได้รับ

9.) เราไม่สามารถควบคุมจำนวนคลิกที่โฆษณาของคุณสร้างได้ เรามีระบบที่พยายามตรวจจับและกรองกิจกรรมการคลิกบางอย่าง แต่จะไม่รับผิดชอบการโกงคลิก ปัญหาด้านเทคโนโลยี หรือกิจกรรมคลิกที่เข้าข่ายไม่ถูกต้องอื่น ๆ ที่อาจกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการแสดงโฆษณาได้

10.) สิทธิ์ในการแสดงโฆษณาของคุณจะสิ้นสุดลง เมื่อเราดำเนินการกับคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม คุณต้องเข้าใจว่า ..

 • เมื่อแสดงโฆษณาแล้ว โฆษณานั้นจะเป็นข้อมูลสาธารณะ โดยโฆษณาอาจถูกแชร์ต่อและผู้คนนอกกลุ่มเป้าหมายอาจเข้าถึงได้ รวมทั้งจากเพจหรือโปรไฟล์ Facebook หรือบัญชีมืออาชีพบน Instagram ที่เผยแพร่โฆษณา หรือที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta หากผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณาของคุณ โฆษณาของคุณจะยังคงอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราเช่น แชร์จนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปรากฏต่อผู้ใช้ผ่านเครื่องมือของบัญชีของตน
 • หากโฆษณาของคุณเป็นโฆษณาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม การเลือกตั้ง หรือการเมือง Meta อาจแสดงและให้สิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาโฆษณาและชิ้นงานโฆษณา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญโฆษณา เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายทั้งหมดและการแสดงโฆษณา รวมถึงข้อมูลการกำหนดเป้าหมายเป็นระยะเวลา 7 ปีนับตั้งแต่คำสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • คุณให้การยินยอมว่า Meta อาจเปิดเผยเนื้อหาโฆษณาและข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโฆษณาของคุณกับองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หาก Meta เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการสืบสวนทางกฎหมาย
READ  5 ข้อต้องรู้ก่อนทำโฆษณาบนเฟสบุ๊ค ถ้าไม่อยากจุกเพราะยอดหายละลายทุน!!

11.) เราจะจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับประเภทผู้คนที่เห็นโฆษณาและประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณ การใช้รายงานเหล่านี้จะเป็นไปตามการจำกัดการใช้ข้อมูลในนโยบายการโฆษณาของเรา เราอาจให้ข้อมูลแก่ธุรกิจและผู้ที่ลงโฆษณาสำหรับธุรกิจทุกราย โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนโฆษณาที่แสดงให้กับธุรกิจดังกล่าวทั่วทั้งผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta รวมถึงข้อจำกัดที่บังคับใช้กับโฆษณาเหล่านั้น

12.) เรานำเสนอเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้ใช้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในวิธีการทำงานของโฆษณาและการควบคุมประสบการณ์เกี่ยวกับโฆษณาบน Meta รวมถึงข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งแสดงเหตุผลที่ผู้ใช้เห็นโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง คุณยอมรับว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาของคุณอาจรวมอยู่ในเครื่องมือเหล่านี้ และเครื่องมือดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถในการโฆษณากับผู้ใช้เหล่านั้น หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เห็นโฆษณาของคุณ

13.) คุณจะไม่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์หรือแถลงต่อสาธารณะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Meta หรือผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta โดยไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

14.) หากคุณลงโฆษณาแทนบุคคลอื่น คุณจะต้องได้รับสิทธิ์การอนุญาตให้ลงโฆษณาเหล่านั้น และยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจทางกฎหมาย เพื่อทำให้ผู้ลงโฆษณามีภาระผูกพันต่อข้อกำหนดการโฆษณาแบบบริการตนเองและข้อกำหนดในการใช้บริการ รวมถึงข้อกำหนดทางการค้าที่คุณยอมรับด้วยเช่นกัน
 • หากผู้ลงโฆษณาที่คุณเป็นตัวแทนได้ละเมิดข้อกำหนดการโฆษณาแบบบริการตนเอง ข้อกำหนดในการใช้บริการนี้ หรือข้อกำหนดทางการค้า เราจะถือว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการละเมิดดังกล่าว
 • คุณยอมรับว่าเราอาจจัดเตรียมข้อมูลการรายงานแคมเปญให้ผู้ลงโฆษณาขั้นปลายที่คุณจัดวางไว้ในแคมเปญ

15.) เราอาจขอให้คุณอ่านและยอมรับข้อกำหนดเสริมที่มีผลบังคับใช้กับการใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นบางอย่างที่สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซโฆษณาแบบบริการตนเองได้ ในกรณีที่ข้อตกลงเสริมและข้อกำหนดการโฆษณาแบบบริการตนเองมีข้อขัดแย้งกัน ให้ถือว่าข้อตกลงเสริมจะมีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะหรือฟังก์ชันบางอย่างนั้น ๆ ของคุณตามขอบเขตของความขัดแย้ง

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดการโฆษณาแบบบริการตนเองเหล่านี้เป็นระยะ ๆ และการที่คุณใช้งานอินเทอร์เฟซโฆษณาแบบบริการตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

16.) ฝ่ายที่ทำสัญญา

 • หากคุณอาศัยอยู่หรือมีสถานที่ตั้งของธุรกิจหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา Meta Platforms, Inc. จะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เฟซโฆษณาแบบบริการตนเอง
 • หากคุณอาศัยอยู่หรือมีสถานที่ตั้งของธุรกิจหลักอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา Meta Platforms Ireland Limited จะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เฟซโฆษณาแบบบริการตนเอง
 • แม้จะมีการระบุไว้ข้างต้น ผู้ลงโฆษณาในบางประเทศอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ผู้ลงโฆษณาส่ง รวมถึงในบางกรณีอาจมีสัญญาโดยตรงกับบริษัทในเครือ Meta เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อโฆษณาโดยเฉพาะ หากกรณีดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับคุณ คุณสามารถดูข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณได้ที่นี่
 • ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อสงสัย ไม่ว่าคุณจะทำสัญญากับหน่วยงานใด ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หน่วยงานที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ในเครือ Meta ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคของคุณจะเป็นผู้บังคับใช้นโยบายการโฆษณาของ Meta และมาตรฐานชุมชนที่รวมอยู่ในนั้น

17.) คำร้อง มูลฟ้อง หรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการโฆษณาแบบบริการตนเองเหล่านี้อยู่ภายใต้หัวข้อว่าด้วยการระงับข้อโต้แย้งในข้อกำหนดทางการค้า

18.) ข้อกำหนดการโฆษณาแบบบริการตนเองเหล่านี้ จะสิ้นสุดลงในกรณีที่มีการยุติข้อกำหนดทางการค้า แต่ข้อกำหนดต่อไปนี้จะยังมีผลบังคับใช้อยู่ ได้แก่ วรรคนำ, ข้อที่ 2, ข้อที่ 4, ข้อที่ 8-12 และข้อที่ 15-18

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า